ספריית חב"ד ליובאוויטש

152

ולכן נראה לומר, דבזהר לא נחית כלל לה"(עשר) קדושות", ולא לגדר ה­קדושה שבמקומות אלו (שלכן לא נזכר שם בכלל לשון קדושה26) כ"א לעצם החפצא דמקומות אלו, דירושלים והר הבית ועזרות הוי חלות ושם בפ"ע (מ­לבד ענין הקדושה שבהם), ובזה נאמר בזהר ד"ירושלם. . אסחרא להר הבית והר הבית אסחר לעזרות דישראל כו'", כלומר, דהשייכות והתלות דמקומות אלו אינו (רק) בענין הקדושה שבהם, אלא בשמם וגדרם המיוחד27. ונמצא, דחלות שם הר הבית תלוי' בחפצא ד"עזרות ד­ישראל", וכן בשאר המקומות דקא חשיב.

והשתא אתי שפיר הא דחשיב לשכת הגזית ומזבח, כי לשיטת הזהר הרי חלות שם עזרות תלוי בגדר לשכת הגזית "דתמן סנהדרי גדולה יתבין" (דמשמע שאין זה נתינת סימן על מקומה דלשכת הגזית, וסימנא למה לי, אלא שזוהי נתינת טעם, נוגע לחלות דינה בתורת מקום לשכת הגזית, דעזרות סחרין ו­תלויים בו), וחלות שם לשכת הגזית תלוי' בחפצא דמזבח (ובדין זה לא נוגע המקום ד"עזרת כהנים" כ"א גדר מזבח, וכמרז"ל28 שמקום הסנהדרין "אצל ה­מזבח"29).

וע"פ זה מובן היטב ההמשך בדברי הזהר: התחלת הענין היא "כד ברא קוב"ה עלמא אשרא לימא דאוקינוס ד­אסחר כל ישובא דעלמא וישובא דכל שבעין אומין כלא אסחר לירושלם וירו­שלם באמצעיתא דכל ישובא שריא", והרי אוקיינוס ויישובא דע' אומות לית בהון גדר "קדושה", אלא שאין המדובר בחלות קדושה, כ"א בעצם חלות ענין מקומות אלו בברייתו של הקב"ה, ועד"ז הוא בההמשך "והיא (ירושלים) אסחרא להר הבית" וכן בכל חלקי המקדש דכ"א "אסחר" לחלק השני וכיו"ב, שאין המדו­בר בדין קדושה הנוספת שבו כ"א בעצם החפצא שלו30, וכנ"ל.

ה. ע"פ מה שנת"ל מובן, שיש ב' אופני חלוקת המקומות בא"י וכו': חלו­קת הקדושות — עשר קדושות שבמשנה; וחלוקת מקומות נפרדים בתור חפצא בפ"ע ותלותם ושייכותם זל"ז — המקו­מות שנמנו בזהר.

ולכאורה דבר זה גופא דורש ביאור ב(פנימיות) הענין: מדוע ענינם הפרטי (ושייכותו להשאר) המדובר בזהר — אין


26) משא"כ בזהר להלן שם (קעא, א). ושם ליתא הר הבית, ועוד שינויים. ולהעיר מאור החמה שם ד"ה ארץ פרט. ואכ"מ.

27) ולכאורה בזה מדובר ברמב"ם שם פ"א ה"ה (ולא בדין וחלוקי קדושות שבהם). וכן משמע בקרית ספר על הרמב"ם שם. ע"ש.

28) ירושלמי מכות פ"ב ה"ו. מכילתא ס"פ יתרו. משפטים כא, יד. פרש"י ר"פ משפטים.

29) וכאשר הסנהדרין גלו ממקומם בלשכת הגזית א"א לדון דיני נפשות — ע"ז ח, סע"ב (ובתוד"ה מלמד). וש"נ. רמב"ם הל' סנהדרין פי"א הי"א­יג. ולדעת הרמב"ן (בהשגותיו לסהמ"צ מ"ע קנג) "בטלו כל הדינין (ולא רק דיני נפשות) התלויין בב"ד הגדול".

30) ואולי י"ל שזה שייך לגדר ענין הבחירה, "המקום אשר יבחר" בירושלים ובמקדש (מלבד ענין הקדושה שבהם), שהבחירה היא בב"א ובשווה בכל המקומות שבמקדש שחשיב בזהר שם. ועצ"ע.