ט, א­ב    בבקשה מכם שאלו כו': 50.
        יד, ב    הרוצה לקבל עליו עול מ"ש שלימה כו': 185.
        יז, ב    בזרוע: 116.
        כ, ב    כל שישנו בזכירה ישנו בשמירה והני נשי כו': 102.
        כד, א    אשתו כגופו דמיא: 96.
        כז, א    במאירי: שאף ההבדלה קדוש הוא לשבת: 101.
        כז, ב    בתוד"ה צלי: 103.
        לה ב    הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידן: 90.
        נ, א    גם העוברים אמרו שירה: 70.
        נא, ב    בתר"י: וטעם הבשמים במוצ"ש מפני הנפש יתירה כו': 193.
        נג, ב    בפירוש רשב"ץ ד"ה ולענין בשמים: 198.
        סא, ב    אמר רבה כגון אנא בינוני: 177.
            מתי יבוא לידי ואקיימנו: 182.