ב, א    כפרים מקדימים ליום הכניסה: 278.
        ז, ב    מיחייב איניש לבסומי כו': 177.
            רבה ור"ז כו' קם רבה שחטי' לר"ז כו': 177.
        ט, א    וירכיבם על נושא בני אדם (ורש"י ותוס'): 15.
        י, א    ברש"י ד"ה קלעים להיכל: 220.
        יא, ב    אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי כו': 171.
        יב, א    מפני שנהנו מסעודתו כו' מפני שהשתחוו לצלם: 170.
            כרצון איש ואיש . . כרצון מרדכי והמן: 170.