י, א    היתר נדרים כו' הלכות שבת כהררים התלויין בשערה כו': 107.
        יד, ב    נכנס בשלום ויצא בשלום: 179.
        טו, א    שובו כו' חוץ מאחר: 234.
        טו, ב    פסק קוטרא מקברי' דאחר: 234.