ה, א    במעשה ידיהם של צדיקים כתיב מכון לשבתך כו': 77.
        לא, א    הגבהה צורך אכילה כו': 4.
        קד, א    שלא נהניתי מהם אלא לש"ש: 176.