ט, סע"א    169.
        יג, ב    [מצוה נקראת ע"ש הגומרה]: 202.
        כ, א    במחלוקת ר"א ובן עזאי אם חייב ללמד את בתו תורה: 96.
        כז, ב    דעת ר"ע ור' נחמי' באופן אמירת השירה: 69.
        ל, ב    ע"ד הדיעות באופן אמירת השירה: 69.
            שאפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירה: 70.
        מח, א    בבאר שבע שלהרמב"ם אבני חושן גופא הם האו"ת: 159.
        מח, ב    בחדא"ג דאו"ת שייכי גם בלא מקדש: 160.
            נסתלקה רוה"ק מישראל: 157.
            בעיון יעקב: 162.