יד, ב    בדין מוכר עצמו: 262.
        כט, א    בפטור נשים ממ"ע שהז"ג: 96.
        כט, ב    בפטור נשים מת"ת: 96.
        ל, ב    אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו: 134.
        מז, ב    להשואל קנין בהחפץ: 113.