טז, ב    ברש"י ד"ה והכתיב: 270.
        פג, ב    ברש"י ד"ה וכמה: שאם הי' נצרך הי' מוכר עצמו בעבד עברי: 262.
        צב, ב    חמרא למרא טיבותא לשקייא: 256.
        צח, ב    חמץ בפסח הכל מצווים לבערו: 233.
        קיב, א    ברש"י ד"ה אין: 113.