כא, א    ברש"י: צמר סרוק ומשוך כו': 144.
        פ, ב    ברש"י ד"ה ר"י וד"ה ר"מ: 112.
        פא, א    ברש"י ד"ה השאילני ואשאיל לך: 114.
            ברש"י ד"ה שמירה בבעלים: 117.
        פג, א    בדין פוסק מזונות לפועל כו': 116.
        צג, א    ארבעה שומרים הן כו' מאן תנא כו': 112.
        צט, א    להשואל קנין בהחפץ: 113.