י, א    פחד קשה יין מפיגו: 182.
        י, ב    האומר סלע זה לצדקה כו': 116.
        עג, ב    [כמה מהסיפורים בסוגיא זו הם משלים ורמזים על ענינים רוחניים]: 178.
        קלג, ב    ברשב"ם ד"ה לגזבר: 159.