לח, א    אגברו חמרא כו': 179. 180.
        מח, ב    לשמה בסת"ם: 208.
        נח, ב    המגביה ידו על חבירו כו' נק' רשע כו': 1.
            עכו"ם ששבת חייב מיתה: 91.
        סה, ב    רבה ברא גברא (גירסת הרמ"ה): 181.
        עב, א    ברש"י ד"ה אכל: 113.
        צא, ב    מכאן לתחה"מ מן התורה כו': 83.
        צז, ב    אם ישראל עושין תשובה נגאלין: 284.
        קא, א    ע"פ לא אשים עליך: 236.