ח, א    ישראל שבחו"ל עוע"ז בטהרה הם: 174.
        יא, א    לא פסק מעל שולחנו לא חזרת כו' (ותוס'): 176.
        מא, א    בתוד"ה ככדור: 249.
        סד, ב    בגליוני הש"ס להר"י ענגיל: בדין גר תושב: 127.