פ"א מ"ב    תורה עבודה וגמ"ח: 237.
        פ"ב מ"ו    בתויו"ט ע"ד ידיעה ובחירה: 31.
        פ"ב מי"ב    כל מעשיך יהיו לש"ש: 20.
        פ"ד מ"ה    הנהנה מד"ת נוטל כו': 118.
        פ"ד מכ"ב    בע"כ אתה חי: 182.
        פ"ה מ"ד    עשרה נסים כו' בביהמ"ק: 82.
        פ"ה מ"ו    צבת בצבת עשוי': 106.