יט, ב    הלימוד מקרא דבבואם או בגשתם: 187.
        כ, ב    ברש"י ד"ה או דלמא: 187.
        לז, א    ברש"י ותוס' ד"ה תרי תנאי: 54.
        נה, ב    שלמים ששטחן קודם שיעמידו לויים כו' פסולין: 219.
        ס, ב    בתוד"ה מאי: 151.
            בשני מקומות קדשים נאכלים כו' ולאחר שיפרקו הלויים כו': 218.
        סא, א    בתוד"ה קדשים: 151.
            ברש"י ד"ה ושני מקומות: 219.
        סא, ב    ברש"י ד"ה מהו דתימא, ותוד"ה ולאחר: 218.
        סב, א    שמקריבין אע"פ שאין שם בית: 223.
        סג, א    מנין שאם הקיפו עו"כ כו': 152.
        פח, א    כלי שרת מקדשין כשהם שלמים: 132.
תוספתא
        פי"ג, ב    לא עשה כלום: 220.