מא, א    דנקטה בסיכי: 258.
        סט, ב    בתוד"ה חטין: 48.
        צג, ב    אשתו כגופו דמיא: 96.
תוספתא
        פ"ו, ו    השולחן והמנורה והמזבחות מעכבין זא"ז: 220.