ט, ב    נסתלקה רוה"ק מישראל: 157.
        כא, ב    בתוד"ה ואורים: 159.
        לב, א    בת"י ד"ה מקום: 186.
        לב, ב    קידוש וטבילה למדין זמ"ז (ור"ח שם): 186.
        מד, א    בתוד"ה בשילה: 224.
        מד, ב    בדעת ר"א דהמעלות הן מה"ת: 149.
            היכל ואולם שתי קדושות: 149.
        נב, ב    המן נגנז עם הארון: 90.
        סט, א         בתוד"ה בגדי ובת"י ד"ה ותיפוק: 274.
        עג, א    פניו (של כה"ג) כלפי שכינה: 160.
        עג, ב    ר"י אומר בולטות ר"ל אומר מצטרפות כו': 159.
            בריטב"א דהאו"ת אינם מבגדי כהונה: 160.
        עה, א    ביחד עם המן ירדו להם אב"ט ומרגליות: 91.
        פו, ב    זדונות כזכיות: 70.