לח, ב    [גדול המקריא את ההלל]: 69.
        לט, ב    85.
        מא, א    ברש"י: מקדש העתיד . . יגלה ויבא משמים (ותוס'): 77.
        מא, ב    רבן גמליאל שלקחו באלף זוז כו': 49.
        נב, ב    אלמלא הקב"ה שעוזר לו אין יכול לו: 134.