טז, א    נטילת הנשמה יתירה במוצ"ש: 191.
            ברש"י ד"ה נשמה יתירה: 193.
        לג, ב    בתוד"ה כי: 191.