191 (אם הפירוש לתענית הוא לרש"י).
        כז, ב    נשמה יתירה כו' במוצ"ש נוטלין אותה כו': 191.
                 ברש"י ד"ה נשמה יתירה (הב'): 193.
        כט, א    ברש"י ד"ה משנכנס אדר: 275.
        ל, ב    כל ל"ח שנה כו': 163.