פ"ח ה"א    נושא שכר והשוכר לפי שנהנה מקצת כו': 113.