פ"א סה"א    אילו היו ישראל משמרין שבת אחת כו': 252.