בא יג, יד    יש מחר עכשיו כו': 61.
        בשלח יד, כט    גאולת מצרים גם כשהיו ביניהם עוע"ז: 8.
        טו, א    אז שר משה לא כתיב כו': 83.
            משה שקול כנגד כל ישראל כו' בשעה שאמרו שירה: 71.
            הדיעות באופן אמירת השירה: 69.
        טו, יז    בשתי ידיו שנאמר מקדש אד' כוננו ידיך כו': 77.
        יתרו יט, ג    כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים כו': 93.
        כ, א    בתחילה אמר הקב"ה כל עשה"ד בדיבור אחד כו': 95.
        כ, ח    זכור ושמור . . נאמרו בדיבור א': 99.
            זכור מלפניו כו' מכאן אמרו מוסיפין כו': 104.
        ס"פ    מקום סנהדרין אצל המזבח: 152.
        תשא לא, יג    ולא ביני ובין או"ה: 195.
        לא, יד    כי קודש גו' מגיד שהשבת מוספת קדושה על ישראל: 195.