פ"ד, ו    נפש יעקב, נפשות עשו: 13.
        פ"ט, ו    [ביהמ"ק הג' ע"י אדם]: 77.
        פי"ב, א    שתויי יין נכנסו למקדש: 178.
        פכ"ז, ב    ע"פ מי הקדימני ואשלם: 134.
        פל"ב, ה    בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים כו': 10.