פ"ב, יג    והשתי' כדת אין אונס — אין אונס ביין נסך: 170.
        פ"ז, יח    מפני שנהנו ישראל מסעודתו של אחשורוש: 170.
        פ"י, יא    כבשה העומדת בין ע' זאבים כו': 171.