פ"ז, ח    בנ"י בימי אחשורוש באו בסכנה על שאכלו מתבשיל הגויים: 170.