פ"א, ט    תחש, ר"י אומר מין חי' גדולה הראה הקב"ה למשה כו': 135.
        פ"ח, ה    עה"פ שומר מצוה גו' לב חכם: 230.