146 (השם מלשון נחמתן של ישראל).
        תולדות ה    כבשה העומדת בין ע' זאבים כו': 171.
        ז    יצחק הקב"ה מייחד שמו עליו: 234.
        שמות י    אכן נודע הדבר, יש ביניכם לה"ר והיאך אתם ראויים לגאולה: 8.
        כג    כאדם שאומר יצאו הבהמין: 15.
        וארא ג    כ"ד ימים הי' מתרה בהם כו': 35.
        יד    אם היו אומרים אין לנו להשאיל כו': 46.
        טז    שרט לו שריטה בכותל כשתגיע חמה לכאן ירד הברד: 41.
        בא ג    וכן במצרים כו' שהיו אומרים להם ישראל הרי לך במקום פלוני כלי כך וכך: 46.
        יג    יש מחר עכשיו ויש מחר לאחר זמן: 61.
        תרומה ו    תחש חי' טהורה כו': 135.
        ח    [נדבת המשכן לכפר על העגל]: 205.
        ט    ומהיכן היו הקרשים כו': 142.
        תשא ט    הראה לו הקב"ה למשה מטבע של אש כו': 133.
        יג    נתתי אתו את אהליאב גו' שגדול וקטן שוין לפני הקב"ה: 213.
        יט    נשים לא השתתפו במעשה העגל כו': 209.
        ויקהל ד    מה צורך לחזור להזכיר כאן חור כו': 212.
        מצורע ס"פ    הנשים קבלו כו' כה תאמר לבית יעקב כו': 94.
        אמור ז    ע"פ מי הקדימני ואשלם: 134.
        קרח ח    אע"פ שלא הכהו נק' רשע: 4.
        עקב ו    אין המצוה נק' אלא ע"ש גומרה: 202.