עח, לח    חודש הי' קצוב לכל מכה: 38.
        קלט, ה    אדם וביהמ"ק נבראו בשתי ידים: 82.