קרח יח, ז    מה עבודת מקדש במקדש מקדש ידיו ורגליו כו': 187.
        יח, י    הרי הגוים שהקיפו את העזרה כו': 152.