פ"א מ"ג    בפי' המיוחס להראב"ד: ורחצו אהרן ובניו גו' לטהרם מהיסח הדעת: 186.
        פ"ו מ"ב    לב בנפש כמלך במלחמה: 74.