פ"ג    י' דברים עלו במח' כו' והארון והאור לעוה"ב: 284.
        פ"כ    [זהירות בקידוש והבדלה מוסיף במאור עיניו]: 269.
        פל"א    הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות: 16.
        פמ"ה    נשים לא השתתפו במעשה העגל כו': 209.