פ' החודש    בכל אשר יפנה ירשיע — יצליח: 7.
        פ"י    [ע"ד מאחז"ל דלא שינו בנ"י את לבושם מאכלם ולשונם]: 230.