ת"ו (כב, א)    נשמה יתירה במוצאי יו"ט: 191.
        תכ"א (נ, ב)    ורזא דמילה כו': 282.
        תס"ט (קיב, א) 234.