230

דער עבודה פון ר"ח סיון — אהבת ישראל ואחדות ישראל (כאיש אחד בלב אחד), דערנאָך (וביחד עם זה) אין דער עבודה פון "והגבלת גו'", די זהירות פון עולה זיין בהר, ביז "וקדשתם" פון כל הענינים שלו — בהתאם צו "גוי קדוש",

ועוד ועיקר — דער מכוון ותכלית פון די אַלע הכנות — גרייטן זיך צו מתן תורה און קבלת התורה, דורך מוסיף זיין נאָכמער אין לימוד התורה, ובהקדמת נעשה לנשמע, כולל אין תורה עצמה — לימוד הלכות התורה, לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, און דערנאָך — פלפולי דאורייתא (ביז — דרוש וקבל שכר), כמדובר לעיל בארוכה62,

כולל אויך ובמיוחד — לימוד פנימיות התורה, וואָס דערביי במיוחד זעט מען ווי בדורות הראשונים איז אין דעם געווען "והגבלת", די הגבלות פון לימוד פנימיות התורה דוקא "ביחיד", דערנאָך איז געקומען די צייט וואָס "מצוה לגלות זאת החכמה"63, ביז — יפוצו מעינותיך חוצה אָנהויבנדיק דורך דעם בעש"ט און דעם מגיד, און דער עיקר בזה, בהפצה — האָט זיך אָנגעהויבן פון דעם אַלטן רבי'ן (נאָך פּעטערבורג)64, און רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו, ביז כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

ותלמוד גדול שמביא לידי מעשה — הוספה בקיום המצוות בהידור, כולל ובמיוחד — מצות צדקה, דורך וועלכער עס ווערט "תרומם גוי" (כנ"ל ס"ב) — וואָס "צדקה היא כללות כל התורה" (כמבואר אויך בתורה אור יתרו ד"ה בחודש השלי­שי65). דערפאַר איז מתאים במיוחד איצטער צו מסיים זיין (ובפרט — שזהו כרגיל) מיט דעם ענין פון מאַכן יעדערן פאַר אַ שליח מצוה לצדקה, ובהוספה מדילי'.

און דורך דער הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות בכלל, ובמיוחד בפנימיות התורה — גיט דאָס נאָכמער צו אין דער הכנה צו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, ועוד ועיקר — הקדמת הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, וועלכער קומט במיוחד כשיפוצו מעינותיך חוצה66,

וואָס דעמולט וועט מען גיין בשמחה לארצנו הקדושה, און זינגען דעם ניגון [וניגן כ"ק אדמו"ר שליט"א] "הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם".

[כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכל אחד ואחת שטר של דולר, לתת אותו (או חילופו) לצדקה, ובהוספה מדילי'].

ולכל הדיעות — לא שימש האור (שנברא ביום ראשון) יותר משבעת ימי בראשית.


62) שיחת ש"פ במדבר (חלקה נדפס בסה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 7­486).

63) אגה"ק סכ"ו (קמב, ב).

64) ראה ספר השיחות תורת שלום ס"ע 112 ואילך.

65) סז, ג.

66) אגרת הבעש"ט הידועה — נדפסה בכתר שם טוב בתחלתה. ועוד.