ספריית חב"ד ליובאוויטש

64

וע"פ הנ"ל י"ל: הדברים המבטלים גזר דין (וכן העונש על חטא54) נחלקים לשני סוגים55:

ג' הענינים ד"תשובה ותפלה וצדקה" מביאים כפרה (וביטול הגזירה) על ידי ביטול חפצא דהעון, וכלשון הרמב"ם ש"מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו", והיינו דגם לאחר שגמר בלבו שלא יעשהו עוד, ה"ה מוסיף להתרחק "הרבה מן הדבר שחטא בו", וככל שמוסיף בזה — תשובתו מעולה יותר ומבטלת יותר את רושם העון,

[אלא שזה בלבד אינו מספיק, וכדי לבטל את העונש לגמרי צריכים גם תפלה56 וצדקה. וי"ל שזהו ע"ד שבזמן שביהמ"ק הי' קיים היו צריכים גם קרבן לכפרה, שהוא כמו "פרקליט שנכנס"57 אל המלך לרצותו];

משא"כ "שינוי השם" הו"ע אחר ל­גמרי: שהבעל תשובה נעשה מציאות חדשה לגמרי ועד שנעשה כאיש אחר58, ובמילא אין כאן את מי להעניש, כנ"ל59.

וזהו גם הטעם שצ"ל גם "שינוי מעשה" — ו"משנה מעשיו כולן לטובה" — כי רק אז לא נשאר שום רושם ממציאותו הקודמת (שניכרת במעשיו הקודמין) ו­נעשה מציאות חדשה לגמרי, ה"ה איש "אחר".

ו. ע"פ כל הנ"ל יש לבאר גם הטעם שהכפרה שע"י התשובה אינה ענין "שוחד" לגריעותא (גם אם אינה "תשובה מעולה" המוחקת ועוקרת את העון לגמרי) — ובהקדם משנ"ת במ"א60, דזה שהתשובה הופכת את האדם למציאות חדשה, נוגע גם להלכה בפועל — שהרי ע"י התשובה נהפך האדם מרשע (הפסול לעדות וכו') לאיש כשר61 ("עושה מעשה עמך"62), עד שע"י הרהור תשובה בלב נקרא "צדיק גמור"63.

ונתבאר בזה, דהגם ששינוי זה (— ש­האדם נהפך מרשע לצדיק) נעשה ע"י קיום "מצות התשובה מן התורה (ש)היא עזיבת החטא בלבד"64 [ועד שמספיק גם הרהור תשובה בלב (כנ"ל) בלי וידוי בפה, וכמבואר באחרונים65 שגם אם תשובתו אינה מועילה לו שיתכפר עונו, מ"מ נעשה צדיק גמור ע"י "עזיבת החטא בלבד"], ואילו "שינוי שם" לבטל גזר דין מן האדם כו' צ"ל באופן ש"משנה מעשיו


54) ראה חדא"ג וסה"מ תרצ"ט שם.

55) ובזח"ג קיא, ב; שם (רע"מ) ריז, ב — שהביא רק שינוי מקום שינוי השם ושינוי מעשה — מדבר בסוג הב'.

56) ראה שערי תשובה לרבינו יונה פ"א העיקר הט"ו. וראה לקמן סעיף ח.

57) זבחים ז, ב וברש"י שם.

58) וכן "שינוי מקום", כדברי הרמב"ם "וגולה ממקומו. . שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח" (וראה גם ר"ן, הובא במהרש"א ר"ה שם) — שי"ל שזה נוגע לביטול מציאותו הקודמת.

59) וי"ל דהלשון "מעבירין את רוע הגזירה" מתאים רק בדברים המבטלים את העון, אבל כש­האדם נעשה איש אחר יש כאן לא רק העברת רוע הגזירה אלא פעולה גדולה יותר.

60) ראה "אגרת התשובה עם מ"מ וליקוט כו'" (קה"ת, תשמ"ו) ע' סט ואילך. שם ע' קט ואילך. לקו"ש ביאורים בלקוטי לוי"צ על אגה"ת ע' 116. ועוד.

61) ראה אגה"ת פ"א (צא, רע"א). וש"נ.

62) יבמות כב, ב (וברש"י שם ד"ה השתא). ועוד.

63) קידושין מט, ב (וכהגירסא באור זרוע סי' קיב).

64) ל' אדה"ז באגה"ת שם.

65) מנ"ח מצוה שסד. ע"ש. וראה בארוכה לקו"ש חי"ז ס"ע 197 ואילך.