ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה ב

7

א. לאחר סיפור בריאת העולם ואדם וכו', מסופר בפ' בראשית אודות צאצאי­הם ותולדותם של שני בניו של אדם, קין1 ושת2. ובפשטות, הרי הם חלוקים זה מזה מן הקצה אל הקצה, דקין מורה על היפך בנין העולם, שהרג את הבל3, והי' נע ונד בארץ4, ואילו שת הרי ממנו הושתת העולם5, דלאחר המבול הי' בנין העולם ע"י נח6, מזרע שת.

ומצינו בזה דבר פלא, שלשניהם הי' צאצא בשם חנוך7 — בנו של קין ואחד מצאצאי שת8 — ובשניהם מודגש תוכן הפכי משל אביהם: בקשר לחנוך בנו של קין נאמר9 "ויהי (קין) בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך", ובחנוך מצאצאי שת נאמר10 "ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי לקח אותו אלקים", והיינו דבנוגע לחנוך בנו של קין מודגש בתורה ענין של "בנין" וקיום (היפך ענינו של קין), ואילו בנוגע לחנוך שבא משת, מפורש בו היפך ענין של קיום (הושתת העולם), "ואיננו"11.

גם צ"ב, דהנה זה פשוט שכל הפרטים שנאמרו ונתפרשו בתורה בסיפור "תול­דות אדם"12 נוגעים להמשך תולדות אדם במשך הדורות שלאח"ז. וכמובן בפש­טות, דמזה שהתורה מספרת רק פרטים אלו ממה שאירע במשך יותר מאלף שנה, אף שהיו הרבה מאורעות במשך הזמן ההוא, מובן, שרק בפרטים אלו יש ענין להמשך הדורות13. ועפ"ז צ"ע: מזה שהתורה מפרטת בחנוך שמבני בניו של שת, "ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי לקח אותו האלקים", הרי זה מובן בפשטות (נוסף על דרשת רז"ל14), כי זהו


1) ד, יז ואילך.

2) ד, כה­כו. ה, ו ואילך.

3) ד, ח.

4) ד, יב ואילך ובמדרשי רז"ל ופרש"י שם. וראה פרש"י (ד, כד מב"ר — ראה שם פכ"ג, ד): נגזרה גזירה לכלות זרעו של קין לאחר שבעה דורות. אבל במרז"ל שני (פרש"י ד, כב מב"ר (פכ"ג, ג)) א' מיוצאי חלציו של קין ניצל במבול — "נעמה היא אשתו של נח" (וראה מפרשי רש"י שם (ד, כד) במה שאמרו "למחר המבול בא ושוטף את הכל", אם גזירת כליון זרעו של קין וגזירת המבול גזירה אחת היא). וראה רמב"ן עה"פ: א"כ נשאר לקין זכר מעט בעולם.

5) רמב"ן ה, ג. וראה ת"ז תס"ט (קי, א). ת"ע (קיט, סע"ב ואילך).

6) ראה רש"י ה, כח.

7) ראה לקוטי לוי יצחק ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל ריש ע' ח: וע"כ לומר שהב' בחי' למך שמקין ושמשת יש להם שייכות זה לזה כי הרי שמם אחד הוא ושנים מיוצאי חלצי קין ושנים מיוצאי חלצי שת שווים בשמותיהם זה לזה והם חנוך ולמך מקין וכן חנוך ולמך משת. וראה ת"ז ת"ע בתחלתו.

8) ה, יח ואילך.

9) ד, יז.

10) ה, כד.

11) דנלקח לפני זמנו כפרש"י ומדרשים עה"פ.

12) ל' הכתוב ה, א.

אבל להעיר שכתוב זה נאמר לאחר פרשת קין ותולדותיו ובהמשך הכתובים שם ואילך לא נזכר מפורש ע"ד קין ותולדותיו. וראה ב"ר פכ"ד, ה­ו. ולהעיר מרמב"ן עה"פ: ולפי דעתי ירמוז לכל התורה.

13) ראה רמב"ן ד, יז בסופו א' הפירושים, דלקין היו יותר דורות ממה שנאמר בתורה, והכתוב לא הי' צריך לספר בהם רק באלה, להודיע מי היו המתחילים בבנין הערים וכו'.

14) ראה ב"ר פכ"ה, א.