ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א

176

א. וישלח1 פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו ויבא אל פרעה, ופרש"י "ויגלח — מפני כבוד המלכות".

והקשו במפרשים2 — למה פירש רש"י "מפני כבוד המלכות" רק על "ויגלח"3, והרי גם "ויחלף שמלותיו" הי' מפני כבוד המלכות [וכמפורש גם בפירוש (המיוחס ל)רש"י במדרש רבה4 (על דרשת חז"ל "וישלח פרעה ויקרא את יוסף וגו' — לחלוק כבוד למלכות") — "ויגלח ויחלף שמלותיו5 לחלוק כבוד למלכות (שהוא מעין דוגמא של מעלה, שחלק מכבודו לבשר ודם6)"].

ואין לתרץ דמילתא דפשיטא היא ש­חילוף הבגדים הוא מפני כבוד המלכות7, ולא הוצרך רש"י לפרשו, ובלשון הכתוב8 "כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק"9 — כי לכאורה גם העדר הכבוד שבכניסה למלך כשהוא מנוול בראש בלתי מגולח הוא מילתא דפשיטא10.

לכאורה י"ל עפמ"ש במפרשים11 הטעם שרש"י זקוק בכלל לפירוש — דלכאורה פשוט שלפני שבאים אל מלך מגלחים ומחליפים הבגדים — אלא שקשה לי' לרש"י: בכתוב נאמר "וישלח פרעה ויקרא את יוסף", שזה הי' לאחרי ש"ותפעם רוחו" מחלומותיו ואין פותר אותם לפרעה12, והיינו, שביאת יוסף לפרעה היתה נחוצה ביותר, שלכן "ויריצהו מן הבור", במהי­רות ובמרוצה13. ועפ"ז קשה, איך התעכב יוסף לגלח את עצמו כו', שאינו דרך ארץ ומדרכי הנימוס שיהי' המלך ומשרתיו יושבים וממתינים לו, ועוד זאת, שה"ז כמו מורד במלכות ואיך לא ירא לנפשו שה­מלך יהרגנו בשביל שנתאחר לבוא? ולכן מפרש רש"י שעשה זה "מפני כבוד ה­מלכות", וא"כ כדין עשה ולא יאשימו פרעה על זה.

ולפ"ז הי' אפשר לומר, שהצורך לתרץ הנהגת יוסף הוא בעיקר בנוגע ל"ויג­לח"14, שדורש זמן והתעסקות יותר, מש­א"כ חילוף הבגדים שאין בכך אריכות זמן


1) פרשתנו מא, יד.

2) ראה רע"ב. נחלת יעקב. — וראה הערה 14.

3) כ"ה בדפוס ראשון, וכת"י רש"י (שתח"י). ובדפוס שני מעתיק בהד"ה גם "ויחלף שמלותיו".

4) ב"ר פרשתנו פפ"ט, ט.

5) וכ"ה (על התיבות "ויגלח ויחלף שמלותיו") ביל"ש כאן. ועד"ז במדרש הגדול. לקח טוב. וכ"כ ברלב"ג: ויגלח ויחלף שמלותיו. . לכבוד המלך. אבל בשכל טוב הוא רק על "ויחלף שמלותיו".

6) ראה גם מדרש הגדול כאן.

7) כמ"ש בנחלת יעקב כאן.

8) אסתר ד, ב.

9) הובא גם בספורנו כאן עה"פ. נחלת יעקב.

10) ראה מדרש לקח טוב שכ' "כדי לחלוק כבוד למלכות" על שניהם, ומסיים "שלא יבא לפניו מזוהם". וראה גם רד"ק "כי אין לבוא לפני המלך אלא אם כן מהודר בגופו ובלבושיו", אלא שהעתיק מהכתוב רק "ויחלף שמלותיו". וכן במדרש שכל טוב שגם שם איתא לסיום זה ("שלא יבא לפניו מזוהם"), הוא רק על "ויחלף שמלותיו" (כנ"ל הערה 5).

11) ראה גו"א. דבק טוב. משכיל לדוד. מלאכת הקודש.

12) מא, ח.

13) ראה גם רד"ק, ר"י בכור שור, פי' ר"א בן הרמב"ם ועוד כאן.

14) אבל במשכיל לדוד (סד"ה מן הבור) ומלאכת הקודש כאן, תפסו בפרש"י בפשטות שקאי על שניהם. ע"ש.