ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א

211

א. "ויאמר השבעה לי וישבע לו ויש­תחו ישראל על ראש המטה"1, ובפרש"י "וישתחו ישראל — תעלא בעידני' סגיד לי'" (שועל, אם תראה שעתו מצלחת2, תשתחווה לו). ובפשטות, כוונת רש"י היא לבאר זה שיעקב השתחוה לבנו (יוסף)3, כי "תעלא בעידני' סגיד לי'" (עם היותו "השפל שבחיות"4).

והנה להלן עה"פ5 "ויגד ליעקב גו' הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה" פרש"י "ויתחזק ישראל — אמר אע"פ שהוא בני מלך הוא אחלק לו כבוד, מכאן שחולקין כבוד למלכות" (והיינו ש"חולקין כבוד למלכות" בכל אופן, גם כנדו"ד שהמדובר באב ובנו6).

ולכאורה שני פירושי רש"י אלה תוכ­נם חד7 — שיעקב חלק כבוד ליוסף (ו­השתחווה לו) אע"פ שהי' בנו (ולכן נחשב יוסף כ"תעלא" לגבי'8).

ויש להבין טעם החילוק בין שני פי­רושי רש"י אלה, שבפסוק "וישתחו יש­ראל" ביאר רש"י טעם השתחוואת יעקב ע"י משל מזה ש"תעלא בעידני' סגיד לי'", ובפסוק "ויתחזק ישראל" מבאר רק התוכן "אע"פ שהוא בני מלך הוא אחלק לו כבוד"; ולאידך דוקא בפעם הב' ראה רש"י צורך לפרש הקושי ("אע"פ שהוא בני").

הרא"ם ביאר (ועד"ז כתבו כמה מפר­שים), דהא ד"תעלא בעידני' סגיד לי'" לא מטעם "כבוד מלכות" הוא — "דא"כ כשבא (יוסף) לפניו מיד הי' ראוי להש­תחוות" — אלא רק "מפני שהי' צריך לו", "שבקש ממנו צרכו ("ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם"9) ונתרצה ונשבע לו".

ולפי זה פירוש המשל "תעלא בעידני' סגיד לי'" הוא — ד"בעידני'" היינו "בעת שאתה צריך לו". ועוד זאת, שהשתחוואה זו אינה נתינת כבוד בפ"ע אלא כמ"ש הלבוש10 ש"אין תעלא בעידני' שייך לומר אלא כשהוא. . מראה לו הכנעה כדי שיעשה בקשתו שצריך לו".

ולכאורה פירוש זה צע"ג, כמו שהק­שו במפרשים11, "דאי אפשר לומר. . שהשתחווה והכניע את עצמו כדי שימלא בקשתו, דהא אחר השבועה השתחווה לו ולא בשעת הבקשה". וכן — קשה לומר שיעקב השתחווה ליוסף "כדי שיעשה בקשתו" — דבפשטות (פשש"מ) הי' יוסף


1) פרשתנו מז, לא.

2) רש"י מגילה טז, ב. וראה גם גו"א ועוד כאן (ולקמן ס"ג והערה 21).

3) ראה גו"א ועוד כאן.

וכבר האריכו במפרשים איך מתאים עם מ"ש רש"י בד"ה שלאח"ז (ד"ה על ראש המטה) ש"הפך עצמו לצד השכינה". ונת' בההתוועדות. ואכ"מ.

4) ל' הרא"ם כאן.

5) מח, ב.

6) וכן בדוגמאות שהביא רש"י, שמשה חלק כבוד (אפילו) לפרעה, וכן אליהו לאחאב (עובד ע"ז). וראה שפ"ח ומשכיל לדוד שם.

7) וכ"כ בבחיי כאן: השתחוה לו אביו כדי ל­חלוק כבוד למלכות ועל זה דרז"ל תעלא בעידני' סגיד לי'. וראה ראב"ע כאן.

8) גו"א ועוד כאן.

9) ל' הכתוב מז, ל.

10) לקמן מח, ב.

11) נחלת יעקב כאן.