ספריית חב"ד ליובאוויטש

326

.. . בנוגע להספיקות בהמנהגים שכותב, הנה מנהגי חנוכה מבוארים בקונטרס ברוך שעשה נסים ומצוין שם ג"כ המקורים*. ואינני רואה מקום בזה לחלק בין אה"ק ת"ו לחו"ל.

(ממכתב ז' שבט תשט"ו)


ויאיר מזלו*, ודבני ביתו שיחיו, כמו שע"י יאירו רבוי בתי ישראל.

{*} {*} {*}

תודה רבה על בשורות טובות**, ואשרי חלקו וחלק כל אחד ואחד מהמתעסקים, וכל כיוצא בזה, ובמיוחד בימי חנוכה, המאירים בבית, ובחוץ, והמאיר הוא מלמעלה כביכול מה', כמ"ש והוי' יגי' וגו', כמו שנת' בתורה אור, ובשערי אורה, ובאור התורה.

(ממכתבי כסלו תשל"ד)*) נדפס ג"כ בס' מנהגים­חב"ד ע' 69 ואילך. המו"ל.

*) יהודי א' שעשה חנוכיות בכמות גדולה במיוחד עבור מבצע חנוכה. המו"ל.

**) מענה על דו"ח של מבצע חנוכה. המו"ל.