ספריית חב"ד ליובאוויטש

טבת

326

.. . ומתאים למרז"ל בהנוגע לחדש העשירי הוא חדש טבת, עבורו מסגיר תרומת השנה, חדש שהגוף נהנה מן הגוף, שצריך להיות מבואר גם ע"פ המדרש (הובא במאורי אור*): אחשורוש זה הקב"ה שאחרית וראשית שלו, שמזה מובן שגוף, עצמות ומהות — נהנה מן הגוף דאיש הישראלי (יעוין בס' תניא קדישא פרק מ"ט: ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי כו'. וענין הבחירה האמיתית ה"ה רק בזה שאינו כפוף לכל גדר והגבלה**, וכתוצאה מזה — גם בבני ישראל עליהם קאי

327

אמיתת הענין, הן האדם הי' כאחד ממנו. עיין רמב"ם הל' תשובה פרק ה'. לקו"ת לבעל ההילולא, אמור לח, ב), הנאה מן הגוף דוקא — ע"פ המבואר בתניא פרק ל"ו, ודוקא ע"י עניני הגוף מתקיים מה שנתאוה הקב"ה כו'. שכל הנ"ל מוכרח להקדמה — שיהי' הגוף בריא ושלם, וכמבואר ברמב"ם הלכות דיעות סוף פרק ג' ופ"ד.. .

(ממכתב כ"ח טבת תשי"ח)*) כמדומה גם במחיר יין להרמ"א. ואינו עתה תח"י[ednrefm_1006_*].

**) יעויין אגה"ק ס"כ (אשר כ' בימים שלפני הסתלקותו בכפר פיענא — דרמ"צ קע, א) דף קל סע"א ושם.