ספריית חב"ד ליובאוויטש

לך לך

255

מאשר אני קבלת מכתבו מכ"ה תמוז, ות"ח על שימת לבבו לכתוב לי רושמיו מעסקני חב"ד שפגש בעת ביקורו בכמה ערים בצרפת.

ולמותר להדגיש שראויים וזקוקים הם לעידוד, כיון שמקיימים בעצמם, כלשון הכתוב, "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך", במדינה זרה ולשון זרה ותנאים קשים וכו' בשליחות מצוה להפיץ היהדות, התורה ומצותי' במקומות נידחים מבחינת מצב היהדות שם.

אביע תקותי חזקה שעושה כל התלוי בו לעודד גם עסקני חב"ד באה"ק ת"ו, כולל הנמצאים בירושלים עיה"ק, שאע"פ שהמצב שם לא חמור ח"ו כמו במדינה שביקר והדומות לה, עם כל זה זקוקים לעידוד וחיזוק. ובפרט על פי מאמר חכמינו ז"ל שרבב שנמצא על בגד תלמיד­חכם אה"ק הוא ענין חמור ביותר משא"כ כשנמצא בבגד עם הארץ חו"ל והנמשל מובן.

וכיון שהכרתי את חותנו ז"ל (יבדל"ח טובים וארוכים), בודאי אין צורך להרחיב את הדיבור בכהנ"ל.

בכבוד ובברכה.

(ממכתב ערב שבת נחמו ה'תשל"ט)


נעם לי לקבל מכתבה מכ"ד תמוז מסיום שנת הלימודים בהצלחה ובצירוף התמונה, ות"ח על הקורת רוח ביחוד הנגרם ע"י תמונה זו. ויהי רצון שגם בעתיד יהיו ענינים של תענוג מהתפתחות ביה"ס בכל המחלקות מתחיל מהגן ועד לכתה הכי גבוה, ולעשות בכל זה מתוך שמחה וטוב לבב ובריאות הנכונה, ואשרי חלקו של כאו"א שיכול לקחת חלק פעיל בזה.

ומובנת הפליאה לכתבה בסיום מכתבה ע"ד יאוש ח"ו, כי נוסף שזהו בהיפך הגמור מיסודי תורתנו תורת חיים, הנה ביחוד הרי מודגשת שלילת זה באופן הכי מוחלטי — בתורת הבעש"ט שהיא היא תורת החסידות, ואין להאריך בדבר הפשוט, ומה ששמעה שפלוני לא התנהג כראוי וכו' — ידוע הכתוב אחד הי' אברהם וירש את הארץ. ואם כזאת היתה לפני מתן תורה וכשהי' אחד ממש, עאכו"כ כשהודיעה התורה הבא לטהר מסייעין אותו והסיוע הוא מבורא עולם ומנהיגו. ואם המציל נפש אחת