ספריית חב"ד ליובאוויטש

וישלח

276

ע"י המנהל רוחני. . נודעתי אשר בשנה זו נעשית לבר מצוה ומחוייב במצוות.

ויה"ר שתגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן, ועפ"י מרז"ל כשנעשים בר מצוה הרי מגיעים למדריגת איש וזהו הכנה קרובה להגיע אח"כ למדרי' אדם. — והמשפיע הרוחני הנ"ל בטח יבאר לך את הענינים במדריגות אדם, איש, גבר, אנוש, — ובודאי תמשיך לימודך בהישיבה ואקוה שברצונך הטוב ובשקידתך המתאימה תצליח בלימודך וישבעו ממך נחת.

בטח שומר אתה את השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא שהם מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת הצלחה בלימוד ביראת שמים.

(ממכתב כ"ה מנ"א תשי"א)


במענה להשאלה אודות סברה והצעה לסדר בחודש תשרי הבע"ל נסיעת­טיול בת כמה שבועות להנערים היתומים שי' מהמלחמה באה"ק ת"ו, בהמשך לחגיגת הבר מצוה שלהם,

אין ההצעה נראית לי כלל, ומהטעמים בזה:

א) ענין בר מצוה, אז נעשה הנער מחוייב במצוות, אינו תואם עם ענינים של טיול (חופש ובידור), ואדרבה יש לומר אשר הפכים הם, שהרי ביום זה מקבל עליו הנער עול מלכות שמים ועול תורה ומצותי'.

ומובן שאין בזה סתירה כלל לזה שקבלת עול זה וחיובים אלו ענינם להיעשות מתוך שמחה אמתית ובלבב שלם, כיון שזוכה הנער לקבל שליחות מיוחדת בתור בנו ועבדו של אבינו שבשמים מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ובזה מובן גם כן אשר למרות השמחה הגדולה, ועד שסיפרו חכמינו ז"ל אשר אברהם אבינו — העברי הראשון — עשה משתה גדול ביום הבר מצוה של יצחק אבינו (בראשית רבה נג, י. וראה ג"כ זוהר חדש בראשית י, ג. טו, ד), הרי מנהגם של ישראל לומר אז תחנון וכולי, כי כאמור יום הב"מ אינו ענין לשביתת מלאכה וכו', כ"א אדרבה להוספה במלאכה, מלאכת שמים, התורה ומצותי'.

ב) נקודה נוספת בנידון זה שהמדובר הוא ביתומי המלחמה, שאינו ענין לנסיעת היתומים מביתם למשך זמן, שעל ידי זה יודגש עוד יותר רוח הבדידות של האלמנות, ובמקרים רבים — גם של האחים והאחיות. ואדרבה בהיעשות הנער גדול, תגדל גם