ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה ג

31

א. "ויאמר אלקים זאת אות הברית גו' לדורות עולם"1, ואיתא במדרש רבה2: "לדרת כתיב, פרט לשני דורות [שבהם לא נראה אות הקשת בעולם], לדורו של חזקי' ולדורו של אנשי כנסת הגדולה, רבי חזקי' מוציא דורן של אנשי כנסת הגדולה ומביא דורו של ר"ש3 בן יוחאי".

ובפרש"י עה"פ הובאה דרשה זו, וז"ל: "לדרת עולם — נכתב חסר, שיש דורות שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו כמו דורו של חזקיהו מלך יהודה ודורו של רבי שמעון בן יוחאי".

וכבר עמדו במפרשים4 על כך, דב­מדרש נתמעטו רק שני דורות אלו, "פרט לשני דורות", שרק בהם לא הי' צורך באות הקשת [וכמובן גם מזה ש"ר' חזקי' מוציא דורן של אנשי כנסת הגדולה ומביא דורו של רשב"י"5, שבפשטות, הטעם שהוזקק ר' חזקי' להוציא דורן של אנשי כנסת הגדולה (ולא רק להוסיף גם דורו של רשב"י), הוא לפי שאז הם יותר מב' דורות6]; משא"כ רש"י כותב "שיש דורות שלא הוצרכו כו'" (ולא כתב "ב' דורות"), לפי שע"פ פש"מ — דרך רש"י — אין מוכרח כמה דורות לא הוצרכו לאות7 [ומ"ש רש"י אח"כ "דורו של חזקיהו כו' רשב"י" (שמביא רק ב' דורות) — לדוגמא נקט, אבל אפ"ל מצד פש"מ שהיו יותר, וכדיוק לשונו8 "כמו9 דורו של חזקיהו כו' רשב"י"].

וביארו, ששינוי זה תלוי באופן הלי­מוד מ"לדרת": המדרש דריש החסרון של ב' הווי"ן10, ולכן כ' "פרט לשני דורות", ואילו לפרש"י נלמד זה ממה ש"נכתב חסר", היינו שכללות החסרון שבהתיבה באה ללמדנו11 שיש "חסרון" ב"לדורות עולם"12, שאין כל הדורות בכלל, כי נחסרו כמה דורות שלא הוצרכו לאות הקשת.

ולכאורה מסתבר לומר, שנוסף על


1) פרשתנו ט, יב.

2) על אתר (פל"ה, ב).

3) ראה גם ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב (וכן משמע בכתובות עז, ב). מדרש תהלים מזמור לו בסופו (בהוצאת באבער. משא"כ בשוחר טוב לפנינו "כל ימיו של [ר' יהושע] בן לוי" — כבכתובות שם). זח"ג טו, א. לו, א (ולהעיר מניצוצי אורות לזח"א רכה, א).

4) יפה תואר לב"ר שם. משכיל לדוד על פרש"י כאן.

5) וצ"ע בנזר הקודש (השלם) לב"ר שם, שפי' שהמדרש נקט ב' דורות אלה רק לדוגמא (וכ­פרש"י).

6) ומתורץ המשך המדרש שם, שבדורו של ריב"ל נראתה הקשת — דלא כמסקנת הש"ס (כתובות שם) — כי אז הם יותר מב' דורות.

7) ובפענח רזא כאן, ד"ששה היו, לכן חסרה ו'".

8) וכן דייק בנחלת יעקב על פרש"י כאן.

9) ברוב כת"י רש"י שתח"י ליתא תיבת "כמו" [ובדפוס ראשון — "היו" במקום "כמו", ולכאורה הוא טה"ד]. אבל ישנה בדפוסי רש"י הנפוצים (ובדפוס ב' דפרש"י "כגון").

10) ראה גם מת"כ לב"ר שם.

11) אף שרש"י לא נחית (בפי' עה"ת) לבאר כל החסרות שבמקרא, כמשנ"ת כמ"פ — הרי בנדו"ד כל תיבת "לדורות" מיותרת (באר בשדה על פרש"י כאן).

12) ראה נחלת יעקב ועוד על פרש"י. — וראה רא"ם ועוד באו"א. וכבר שקו"ט במפרשים. ואכ"מ.