ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א

40

ב. במפרשים ביארו10, שכוונת התנא בלשון "קנין" כאן אינה לזה שהדברים הם בבעלותו וברשותו של הקב"ה — כי ענין זה הוא בכל הנבראים כולם — אלא לענין עמוק יותר בגדר "קנין". כלומר: דברים אלה אינם רק כמו רכושו של אדם שהוא דבר בפ"ע הנמצא בבעלותו, ויכול לעשות בו כרצונו, אלא עצם מציאותם היא "רשו­תו" של הקב"ה, כי כל ענינם של דברים אלה הוא מה שהם "משמשים11 לאלקותו יתברך".

ובזה מתורץ גם דיוק לשון הברייתא "חמשה קנינים קנה הקב"ה בעולמו" — דלכאורה תיבת "בעולמו" מיותרת. ועוד זאת — שמדייק "בעולמו", דלכאורה הול"ל "בעולם".

אלא שבזה מדגיש התנא, שכוונתו כאן לדרגא עמוקה יותר בגדר "קנין", דאף שכללות העולם הוא "עולמו", קנינו ור­כושו של הקב"ה (כיון שהוא ית' ברא את הכל), מ"מ אין זה דומה לחמשה דברים אלה שהם קנויים לו ית' באופן מיוחד, יתר על קנינו בכל העולם כולו.

כי כל העולם כולו, גם כפי שניכר בו שהוא "עולמו", קנינו של הקב"ה, ה"ז ב­אופן שהוא מציאות לעצמו שהיא ברשותו ובבעלותו של הקב"ה (ולכן חל עליו תואר "עולם", מלשון העלם12, דכיון שהוא מציאות בפ"ע, הרי זה העלם והסתר על אלקות); משא"כ חמשה "קנינים" אלה אינם ענין של "מציאות" נפרדת, אלא מציאותם ומהותם היא גילוי אלקות ומעיקרא הם כולא חד עם קוב"ה: התורה היא חכמתו ורצונו של הקב"ה; נשמות ישראל (ושל אברהם בראש) הם "חלק אלוקה ממעל ממש"13; וביהמ"ק הוא מקום מנוחתו ית', "ועשו14 לי מקדש ושכנתי בתוכם".

ועפ"ז מובן זה שלא הביא לראי' על "שמים וארץ קנין אחד" את הכתוב "קונה שמים וארץ" אלא "כה גו' השמים כסאי והארץ הדום רגלי", כי "קונה שמים וארץ" פירושו (כנ"ל) ש"ע"י עשייתן קנאן להיות שלו", ואינו ענין לגדר ה"קנין" המבואר כאן; ולכן מביא הא ד"השמים כסאי וה­ארץ הדום רגלי", דלא קאי על כללות ענין שמים וארץ, אלא על פרט זה שבהם, מה שעל ידם יש התגלות אלקות בעולם, שהשמים הם כסאו של הקב"ה, והארץ — הדום רגליו.

[ולכן נחשבו "קנין אחד", כי בענין זה, מה שהם אמצעי לגילוי הקב"ה בעולם, הרי שניהם יחד הם ענין אחד, כמו כסא והדום רגלים כפשוטם, שעל ידי שניהם יחד יושב האדם על מקומו במנוחה כו'15].

ויש לומר, שזהו גם מה שמרמז התנא בהוסיפו "קנין אחד" לאחרי כל קנין, להו­רות, שגדר קנינים אלה הוא לגלות את ה"אחד", אחדותו של הקב"ה16 [ע"ד פירוש כ"ק מו"ח אדמו"ר17 בלשון ההגדה "אחד חכם ואחד רשע וכו'", שבכל א' מהד' בנים ישנו ה"אחד"].

ג. אבל אין זה ביאור מספיק, כי מ­


10) ראה נחלת אבות שם. דרך חיים (לה­מהר"ל). ועוד. מאמרי אדמו"ר האמצעי שמות ח"א ע' נא.

ביאור "חמשה קנינים" ע"ד החסידות — ראה מאמרי אדה"ז על מארז"ל (ע' קכ ואילך). מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר ח"ב (ע' תתנא ואילך). אוה"ת במדבר הנ"ל (ע' קעד ואילך). סה"מ תרל"ו הנ"ל (ע' רנא ואילך. שם ע' תקכד ואילך). ועוד.

11) ל' המאירי בבית הבחירה על אבות שם. וראה נחלת אבות ודרך חיים שם.

12) לקו"ת שלח לז, ד. ובכ"מ.

13) ל' התניא רפ"ב.

14) תרומה כה, ח.

15) ראה גם דרך חיים שם. וראה ע"ד החסידות לקו"ת שה"ש נא, ב. ועוד.

16) ראה גם אוה"ת שם ס"ע קצח.

17) ס' השיחות תש"ג ע' 74.