ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה ג

76

א. "ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה גו'"1, ובפרש"י על "כי עתה ידעתי" (ד"ה הא') מביא מאמרו של ר' אבא2 "א"ל אברהם אפרש לפניך את שיחתי אתמול אמרת לי3 כי ביצחק יקרא לך זרע וחזרת ואמרת4 קח נא את בנך עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער א"ל הקב"ה לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה5 כשאמרתי לך קח מוצא שפתי לא אשנה לא אמרתי לך שחטהו אלא העלהו אסקתי' אחתי' [ה­עלית אותו — הורידו]".

וכבר תמהו מפרשים6:

א) מנ"ל לרש"י כ"ז בפשוטו של מקרא7? איפה מרומז ב"כי עתה ידעתי" שאברהם תמה "אתמול אמרת לי כו' וח­זרת ואמרת כו'", והקב"ה השיבו ד"מוצא שפתי לא אשנה, לא אמרתי לך שחטהו כו'".

ב) למה תמה אברהם רק כאשר נצ­טווה "אל תשלח ידך גו'", ולא לפנ"ז — תיכף כשנצטווה "קח נא את בנך" (שזהו בסתירה להבטחת הקב"ה "כי ביצחק יקרא לך זרע")?

גם יש לדייק:

מקורו של מאמר זה הוא בבראשית רבה8, אבל שם לפנינו, נוסף לזה שהובא בשם ר' אחא9 (ולא ר' אבא), עם עוד שינויי לשון10 — יש גם שינוי עיקרי בתוכן:

במדרש איתא "א"ר אחא התחיל אברהם תמי', אין הדברים הללו אלא דברים של תימה, אתמול אמרת כו'", היינו שאברהם תמה על הנהגת הקב"ה. וגם לפי הגירסא11 (שקרובה ללשון רש"י) "אף את לפניך שיחות (בתמי')", הרי הכוונה בזה היא, כמ"ש בפירוש המד"ר המיוחס לרש"י (ועד"ז הוא בילקוט12) "אמר אברהם כביכול יש לפניך שיחות כבני אדם שמחליפין דיבורן";

משא"כ בפרש"י הגירסא "א"ל אברהם אפרש לפניך את שיחתי" — שלשון זו אינה ביטוי של תמי' כלפי מעלה, ואינה מוסבת על "שיחות" (דברי) הקב"ה, אלא על דברי אברהם ("שיחתי").

ויש להבין (א) למה בחר רש"י בגירסא זו דוקא. (ב) מהו תוכן הקדמה


1) פרשתנו כב, יב.

2) ראה לקמן בפנים בהמשך הסעיף ובהנסמן שם.

3) פרשתנו כא, יב. וראה לקמן הערה 17 ב­שוה"ג הב'.

4) כב, ב.

5) תהלים פט, לה.

6) ראה יפה תואר (השלם) לב"ר פנ"ו, ח (יב). נזר הקדש (השלם) לפנ"ז (שם, ב). וכן במפרשי רש"י — דברי דוד כאן. ס' חלקי אבנים על פרש"י (פירדא, תג"ן. וכמ"פ לאח"ז). באר יצחק. באר בשדה. מלאכת הקודש. ועוד.

7) ולהעיר שבדפוס א' וב' דפרש"י, וכן ברוב כת"י רש"י שתח"י — ד"ה זה ליתא. וראה הערה 18.

8) שם.

9) וכ"ה בתנחומא באבער פרשתנו מ. וראה ב"ר הוצאת תיאודור­אלבק שם בחילופי נוסחאות.

10) וראה בפרטיות בב"ר הוצאה הנ"ל ובחי­לופי נוסחאות שם.

11) כ"ה בב"ר הוצאה הנ"ל. וראה חילופי נוסחאות שם.

12) שמעוני — פרשתנו רמז קא.