שיחה א

83

ויקם שדה עפרון" למה הזכיר פעם ב' "השדה והמערה כו'", הול"ל "ויקם שדה עפרון וגו' והמערה וכל העץ", וגם דלפי פי' תקומה היתה לו אין לו חיבור עם כתוב שלאח"ז לאברהם למקנה — לכך צריך גם הפירוש לפי "פשוטו" שקם ה­שדה והמערה וכל העץ לאברהם למקנה.

ולפי פירוש זה, כוונת רש"י היא, שהפסוק עצמו מכריח ב' פירושים, דבזה שמתחלה אמר שדה עפרון ואח"כ כפל השדה והמערה מוכח, דתרתי קמ"ל, שהיתה תקומה לשדה עפרון ושקם השדה והמערה לאברהם למקנה.

אך עדיין אינו מובן, מדוע מקדים רש"י הפירוש שע"ד הדרש לפשוטו של מקרא?

[בפשטות י"ל דסדר הפירושים שב­פרש"י הוא לפי סדרם בפירוש הכתוב ("ויקם שדה עפרון — תקומה היתה לו", והמשך הכתוב "השדה והמערה גו'" פי­רושו ד"ויקם. . לאברהם למקנה"). אבל לכאורה אין זה טעם מספיק להקדים דרש לפני הפירוש ע"פ "פשוטו של מק­רא"].

ולכן צ"ל דס"ל לרש"י, שפירוש "ויקם" מלשון "תקומה" אינו דרש בלבד, וכדמוכח גם מזה שרש"י אינו מקדים "ארז"ל" או "רבותינו פירשו" וכיו"ב.

וזה שמדגיש בפירוש השני "ופשוטו של מקרא ויקם השדה כו' לאברהם ל­מקנה" הוא ללמדנו, שהיתרון בפירוש "תקומה היתה לו", שבגללו מקדימו לפירוש השני, הוא [לא מצד הפשט של מקרא זה — שהרי "פשוטו של מקרא" זה, הן פירוש תיבת "ויקם" והן פשטות המשך ב' המקראות, הוא כפירוש השני13, ד"ויקם כו' לאברהם למקנה" היינו ש­נקנה לאברהם — אלא] משום שעל ידו מתורץ קושי בכללות הפרשה כאן [אף שפשוטו של מקרא זה הוא כפירוש השני].

ג. והביאור בזה: בתחלה, כשדבר אברהם עם בני חת, בקש מהם "תנו14 לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני", וכן לאח"ז15 כשבקש "אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוחר" בקש "ויתן לי את מערת המכפלה. . אשר בקצה שדהו. . לאחוזת קבר", כלומר, כל השקו"ט היתה אודות המערה בלבד; אמנם לאחר ש­אמר עפרון לאברהם16 "לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתי'", ענה אברהם17 "נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה", שקיבל הצעת עפרון על השדה, ואפילו לא הזכיר את המערה.

וצריך ביאור: זה שעפרון הציע "לא אדני שמעני השדה נתתי לך" יל"פ גם לפי פשוטו של מקרא, שכוונת עפרון היתה רק להראות ישרותו וטוב לבו, כתוכן דיבורו בכלל "לא18 אדוני לא תקנה אותה בדמים", "נתתי לך", אבל באמת רצה להוציא עוד כסף מאברהם (וכפי שמביא רש"י בהפרשה19 שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה)20, אבל למה קיבל אברהם הצעה זו מעפרון


13) להעיר, שגם בתיב"ע כאן פסוק יז "וקם זבין כו'".

14) כג, ד.

15) כג, ח­ט.

16) כג, יא.

17) כג, יג.

18) רש"י שם, יא.

19) כג, טז.

20) ראה רמב"ן כאן (כג, ט): אמר לו דרך מוסר או מרמה.