שיחה א

101

א. כ' החיד"א בס' מדבר קדמות1 (בשם ר' יהודה החסיד) "אבות העולם אברהם יצחק ויעקב ראו זה את זה וט"ו שנים2 למדו התורה [ביחד3] בכל יום ובכל לילה ט"ו שעות, ובן4 ט"ו לתלמוד" (ומונה כמה ענינים שבמספר ט"ו).

ומבאר החיד"א שם החשבון של "ט"ו שעות" (דוקא), כי "ט' שעות לישן ו­לאכול ולעשות צרכיו וט"ו לתורה ו­תפלה", ורמז לזה — "כל הנשמה תהלל י"ה5, שילמוד תורה ויתפלל. . תהלל י"ה בי"ה שעות".

והנה בס' חסידים6 איתא: "ולמה אהב הקב"ה את האבות מפני שכל היום וכל הלילה לא הי' לבם פונה מלהרהר אחר חפצי שמים. . וייקץ יעקב משנתו7 ו­אמרו חז"ל8 ויקץ יעקב ממשנתו [דאפילו בשעת השינה הי' עוסק ושונה בתורה9], כ"ד פסוקים אברהם יצחק יעקב בפסוק אחד על הסדר. . כי היו כל כ"ד שעות בסדר אחד שלא הי' להם פנאי מחפצי שמים אפילו בחלום".

ומבאר החיד"א בפירושו לספר חסי­דים שם, דלפי זה אי אפשר לומר דהא דנקט ר"י החסיד ש"למדו התורה. . (רק) ט"ו שעות" הוא לפי שבשאר ט' השעות היו עוסקים בצרכי הגוף (כמ"ש במדבר קדמות שם), שהרי "רבינו בעצמו כתב דכל כ"ד שעות אפילו בחלום היו ב­חפצי שמים", אלא "ר"ל כי ט"ו שעות היו לומדים תורה וט' שעות מכוונים לבם למקום לחשוב ביראתו ורוממותו ואהבתו ודבוקו" [היינו העסק בתפלה, וכמחז"ל10 דחסידים הראשונים היו עוס­קים בתפלה וכוונתה ט' שעות ביום].

ויש להוסיף, דפירוש זה (דמספר "ט"ו שעות" קאי רק על לימוד התורה) מוכרח לכאורה בדברי ר"י החסיד גופא (ש­הביא החיד"א), שכ' "וט"ו שנים למדו התורה. . ט"ו שעות ובן ט"ו לתלמוד", שמזה משמע, דאין שעות עבודת התפלה בכלל חשבון זה11.

וצריך ביאור:

מזה שהאבות "ראו זה את זה" רק ט"ו שנים, כמ"ש ר"י החסיד ד"ט"ו שנים למדו כו' ט"ו שעות" [כי לידת יצחק היתה בהיות אברהם אבינו בן מאה שנה12, ויעקב נולד כשיצחק הי' בן


1) בתחלתו (מ"קונטרס ישן כתיבת יד על קלף מתלמידי רבינו יהודה החסיד"). וראה הנסמן בהערה הבאה.

2) השנים שהיו האבות יחד ו"ראו זה את זה" (כדלקמן בפנים). ואולי יש כאן טה"ד וצ"ל "ראו זה את זה ט"ו שנים ולמדו. . ". — וראה גם מ"ש החיד"א בחומת אנך ס"פ נשא ומגילת רות (אות יד). פני דוד פ' נח (אות ו). יוסף תהלות לתהלים מזמור קכ. ועוד.

3) בחומת אנך רות שם "ועבדו את ה' במיטב תלתא כחדא".

4) אבות ספ"ה.

5) תהלים קנ בסופו.

6) סי' קסה.

7) ויצא כח, טז.

8) ב"ר פס"ט, ז.

9) ראה יפ"ת השלם לב"ר שם. עץ יוסף שם.

10) ברכות לב, ב.

11) ולהעיר די"ה הם כנגד חו"ב, מוחין (תניא אגה"ת פ"ד (צד, ב). לקו"ת ר"פ ראה. ובכ"מ). — אבל ראה לקמן סעיף ה והנסמן בהערה 31.

12) וירא כא, ה.