מערכת א
        כלל א    אם האבות יצאו מכלל ב"נ ואם השבטים שמרו המצות: 181. 182.
            באות ז: 67.
            באות יט: איך אכל יצחק משחיטת עשו: 182.
        כלל קלא    דבר המוכח מסברא אם הוא מה"ת: 64.