סי' א'קסג    [רשאי למס"נ גם כשאין הכוונה להעביר על הדת]: 171.