דרוש ח'    שחפץ השי"ת ורצונו לקיים מנהגו של עולם בכל מה דאפשר כו': 226.